Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://magazinemaker.be.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites en blogs van Magazinemaker.be en Lodewijk Deleu. Door gebruik te maken van deze websites verbindt de bezoeker er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

CONTACT
Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Magazinemaker.be, Jules Mac Leodstraat 10, 9050 Gentbrugge, ondernemingsnummer: BE-0806.790.273, RPR Gent. Voor meer informatie of inschrijving op een nieuwsbrief, kan de bezoeker een mail sturen naar Lodewijk Deleu.

COPYRIGHT
Alle copyrights voor alle foto’s en video’s berusten bij Lodewijk Deleu.
Ook de teksten, lay-out, overzichten en andere onderdelen op de sites van Magazinemaker.be en Lodewijk Deleu vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen van het geheel of van een gedeelte van de sites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn niet toegestaan, tenzij Magazinemaker.be daartoe voorafgaandelijk schriftelijke toestemming verleende of tenzij anders wordt aangegeven.

E-MAIL
De inhoud van alle e-mails van Magazinemaker.be en Lodewijk Deleu, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is en alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Elk gebruik van de informatie uit de e-mails (bewerken, doorsturen, verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Aan wie per vergissing een mail van Magazinemaker.be kreeg, vraagt Magazinemaker.be dat te melden zodat het e-mailadres kan worden gewist.

EXTERNE INFORMATIE
Deze website bevat links naar websites en toepassingen van derden. Magazinemaker.be heeft geen vat op de inhoud of op andere kenmerken van deze sites of toepassingen en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

LINKEN
Het is elke bezoeker toegestaan, na voorafgaande toestemming, een koppeling te leggen tussen zijn site en een of meerdere sites van Magazinemaker.be.

MELDING
De informatie die de bezoeker op de websites van Magazinemaker.be vindt, kan – niettegenstaande alle goede zorgen – onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Magazinemaker.be staat niet in voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van de informatie en de gevolgen van eventuele fouten. De bezoeker wordt verzocht Magazinemaker.be op de hoogte te brengen van elke foute, onwettelijke of ongepaste inhoud die op de websites zou staan zodat Magazinemaker.be de nodige maatregelen kan nemen. Tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud.

Privacy

Met het zich abonneren op een nieuwsbrief of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Magazinemaker.be de toestemming het mailadres op te slaan in het adressenbestand van Magazinemaker.be met het oog op het toesturen van de nieuwsbrief, het toesturen van het magazine of het beantwoorden van de mail.

Magazinemaker.be geeft geen adressen of andere gegevens door aan derden.